Kela: Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuollon palveluihin


Työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus järjestää irtisanotuille työntekijöille työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Sairausvakuutuslakia ja työterveyshuoltolakia on muutettu siten, että työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työterveyshuolto tulee järjestää samantasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt 5 vuotta.

Työnantajan velvollisuus työnterveyshuollon järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään 6 kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen ja tämän järjestämän työterveyshuollon piiriin. Työntekijän on ilmoitettava asiasta työnantajalle.

Irtisanottujen työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista haetaan korvaus samalla hakemuksella ja samalla tavalla kuin työsuhteessa olevien työterveyshuollon kustannuksista. Irtisanottujen työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista voidaan maksaa sairausvakuutuslain mukainen korvaus, jos korvausten maksamisen muut edellytykset täyttyvät. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että palveluntuottajalla on ajantasaiset tiedot henkilöistä, jotka kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Muutos on osa kilpailukykysopimuksen muutosturvaa.

Back to Top