STM: Lausunnot valmisteltavasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö sai valmisteilla olevasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta noin 300 lausuntoa. Lausuntoja pyydettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö analysoi parhaillaan lausuntopalautetta, ja keskeisistä havainnoista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuun aikana. Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Lausuntokierroksella olleet esitykset perustuvat hallitusohjelmaan ja reformiministeriryhmän linjauksiin.

Lausunnot ovat julkisia. Yhteenvetotaulukot lausunnonantajista on koottu Excel-muotoon. Taulukot ovat nähtävillä osoitteessa alueuudistus.fi täällä (Lausuntopyynnöt) sekä täällä (Päivystys ja erikoissairaanhoito)

 

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus, excel-taulukko lausunnonantajista, suomenkieliset 14.9.2016_fi.xlsx Reform av strukturerna inom jouren och den specialiserade sjukvården, excel-tabell över remissinstanserna, svenska 14.9.2016_sv.xlsx

 

Back to Top