STM: Kaikille sote-palvelujen tuottajille on tulossa rekisteröinti. Lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovutaan.

 

Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ehdotetaan, että nykyisestä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevasta lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovuttaisiin. Tulevaisuudessa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajat rekisteröityisivät oikeudellisesta muodostaan riippumatta.

Lain tarkoituksena olisi muun muassa varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus, varmistaa laadultaan hyvät palvelut sekä edistää palvelun tuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan kaikkia palvelun tuottajia koskevaa rekisteröintimenettelyä. Lakia ei sovellettaisi silloin, kun palvelujen tuottaminen on satunnaista eikä kyse ole liike- tai ammattitoiminnan harjoittamisesta.

Ennen toiminnan aloittamista sekä palvelun tuottajan että palveluyksikön olisi rekisteröidyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien rekisteriin ja saatava rekisteröinnistä päätös.

Palvelun tuottaja toimittaisi palvelutoimintaansa koskevat tiedot viranomaiselle ja vastaisi niiden oikeellisuudesta. Rekisteriviranomainen voisi pyytää vain poikkeustapauksissa tarkempia selvityksiä ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä.

Rekisteritiedot tulisivat julkiseen tietopalveluun kaikkien saataville.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevalla lailla kumottaisiin voimassa oleva yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki ja yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki.

 

Back to Top