STM: YK:n vammaisyleissopimus voimaan. Periaatteena osallisuus ja esteettömyys

 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomessa voimaan 10. kesäkuuta. Yleissopimuksessa korostetaan vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan. Vammaisia henkilöitä on kuultava kaikessa heitä koskevassa päätöksenteossa.

Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Vammaisella henkilöllä on oikeus elää itsenäisesti osana omaa lähiyhteisöään.

Yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan myötä vammainen henkilö voi tehdä valituksen YK:n vammaisten oikeuksien komitealle, jos hän kokee, ettei sopimusta ole hänen kohdallaan noudatettu. Ensin on kuitenkin käytettävä kansalliset valituskeinot. Valituksen voi tehdä myös vammaisten henkilöiden ryhmä.

Yleissopimuksen mukaan vammaisella henkilöllä pitää olla saatavilla yleisiä palveluja yhdenvertaisesti sekä kaupungeissa että maaseudulla. Yksilöllisiä erityispalveluja pitää olla saatavilla tarvittaessa. Suomessa erityispalveluista säädetään parhaillaan uudistettavana olevassa vammaislainsäädännössä.

Yleissopimuksessa korostetaan myös itsemääräämisoikeutta, johon kuuluu vapaus tehdä valintoja. Syrjintä vammaisuuden perusteella on kielletty. Syrjintää on myös se, jos vammaiselta henkilöltä evätään hänen tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset.

Esteettömyys on yleissopimuksen tärkeä periaate. Sopimuksessa korostetaan myös kaikille sopivan suunnittelun merkitystä. Tällä tarkoitetaan tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaiseksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua.

Yleissopimuksen kansallisina yhteystahoina toimivat ulkoasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan kansallinen koordinaatiomekanismi, joka korvaa nykyisen valtakunnallisen vammaisneuvoston. Sen tehtävänä on yleissopimuksen toimeenpanon yhteen sovittaminen eri hallinnonaloilla.

Yleissopimuksen mukaiseksi riippumattomaksi toimielimeksi tulee eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston yhteydessä toimiva ihmisoikeusinstituutio. Sen tehtävänä on edistää, suojella ja seurata yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Siihen kuuluvat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta.

Back to Top