VM: Valtion takausten nopea kasvu on jatkunut

 

Valtion kaikkien takausten nimellisarvo on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuoden 2015 lopussa se oli hieman yli 49 miljardia euroa, eli noin 24 prosenttia kokonaistuotannosta. Lisäksi kansainvälisille rahoituslaitoksille vaadittaessa maksettavien pääomavastuiden määrä on moninkertaistunut, pääasiassa EU:n talouskriisin myötä. Niiden osuus kokonaistuotannosta oli noin 9 prosenttia, eli lähes 18 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa.

Valtion vastuut, velan ja eläkevastuiden ohella, muodostuvat lähinnä takauksista. Niiden nimellismäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Erityisesti ovat nousseet Finnveran ja valtion rahastojen – käytännössä valtion takaamien asuntolainojen – takaukset. Tämä kotimainen takauskanta kasvoi vuoden 2015 aikana miljardia euroa. Vuodesta 2009 kasvua on noin 20 miljardia euroa.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen takaukset ovat korkealla tasolla. Vaikka eri valtioiden välisten takausten nimellisarvojen vertailu on hankalaa muun muassa erilaisten raportointikäytäntöjen vuoksi, nähdään kuitenkin Eurostatin keräämästä aineistosta, että Suomen julkisen talouden takaukset suhteessa kokonaistuotantoon ovat EU-maista kolmanneksi korkeimmat.

Suomen valtiontalouden kantokyky on merkittävästi heikentynyt talouskriisin seurauksena. Edellytykset kohdata uusia taloudellisia häiriöitä ovat nyt ratkaisevasti aikaisempaa heikommat. Valtion yhä kasvavien vastuiden jopa osittaisesta laukeamisesta aiheutuvat kustannukset voivat aikaansaada merkittävän rasituksen kansantaloudelle. Vallitsevassa epävakaassa tilanteessa korostuu valtion taloudellisten vastuiden huolellisen seurannan ja hallinnan tärkeys.

Julkisen talouden toimintaan liittyvät riskit ovat yleensä tavalla tai toisella sidoksissa yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa julkisen talouden asema voi heikentyä samanaikaisesti usean eri tekijän vaikutuksesta. Makrokehitykseen, julkiseen velkaan, julkisen sektorin omistuksiin, myönnettyihin vientitakuisiin ja julkisen vallan muihin vastuisiin liittyvät riskit ovat keskenään korreloituneita.

Valtion taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat ennakoimattomalla tavalla valtiontalouteen. Valtion taloudelliset vastuut – ja siten myös riskit – voivat muodostua hajautetusti valtion, muun julkisen talouden, yksityissektorin tai rahoitusmarkkinoiden piirissä. Riskien lähteiden kartoittamisessa on siten tarpeellista omaksua varsin laaja näkökulma, vaikka kaikkia valtion kohtaamia taloudellisia riskejä ei olekaan mahdollista tunnistaa.

Valtiovarainministeriö julkaisee vuosittain katsauksen valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin. Tämän julkaisun tiedot ulottuvat vuoden 2015 loppuun. Raporttiin sisältyy nyt ensimmäistä kertaa valtion talousarviotalouden, liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen osalta kokonaislaskelmat (tuotto- ja kululaskelma sekä tase). 

Back to Top