VM: Valtiokonttori tekee selvityksen valtion henkilöstöjohtamisesta

 

Valtiokonttori tekee valtiovarainministeriön pyynnöstä selvityksen valtion henkilöstöjohtamisen ja valtion henkilöstön osaamisen vahvistamisesta 30.9.2016 mennessä. Selvitys on osa hallitusohjelman mukaista Johtamisen ja toimeenpanon parantaminen -kärkihanketta.

Selvityksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstöjohtamista, valtion konserniohjausta sekä parantaa valtion virastojen ja laitosten tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Selvityksen tulee sisältää ehdotukset siitä, miten valtiolla voidaan yhtenäistää HR-prosesseja  ja osaamisen kehittämistä. Ehdotukset voivat sisältää myös tehtävien ja resurssien uudelleenkohdentamista yli virasto- ja hallinnonalarajojen. Ehdotukset tulee aikatauluttaa siten, että niistä muodostuisi ns. tiekartta kuluvan hallituskauden tavoitteille.

Valtiokonttori tekee analyysin nykyisistä virastojen ja laitosten henkilöstöjohtamiseen sitoutuvista voimavaroista. Valtiokonttorin tulee tehdä ehdotus, miten nykyistä henkilöstöjohtamisen henkilöstöä voitaisiin hyödyntää strategisten hankkeiden läpiviemisessä sekä analysoida, miten henkilöstöjohtamista tulisi uudistaa nopean muutosjohtamisen ja niukkenevien voimavarojen tilanteessa. Selvityksessä tulee tarkastella tarvetta valtion HR-johtajan tehtävän perustamiseksi. Nykyään valtiolla ei ole erillistä koko valtionhallinnon henkilöstöjohtajaa. Valtion henkilöstöjohtajan tehtävänä olisi vastata valtionhallinnon yhtenäisen henkilöstö- ja johtamispolitiikan strategisesta kehittämisestä ja toimeenpanosta.

Roolit, toimivalta ja ohjaus tarkastelussa

Virastoilla on itsenäinen vastuu työnantajana tuloksellisuudestaan ja resursseistaan. Valtiokonttorilla on tärkeä rooli muun muassa konsernipalveluissa, taloushallinnossa, HR-työkalujen kehittämisessä sekä yhtenäisten toimintatapojen ja raportoinnin kehittämisessä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeilla on puolestaan keskeinen rooli henkilöstö- ja taloushallinnon tukiprosesseissa. Valtiokonttorin selvityksessä tulee tarkastella Valtiokonttorin, Palkeiden ja virastojen itsenäisyyttä eri rooleissa sekä niiden ohjausta ja toimivaltaa. Selvityksessä tulee tehdä perustellut ehdotukset tarvittavista muutoksista. Väliraportti annetaan 30.6.2016 mennessä.

Johtamisen ja toimeenpanon parantamisen kärkihankkeen tavoitteena on yhteensovittaa valtioneuvoston ja valtionhallinnon johtamisprosessit strategisen hallitustyöskentelyn tueksi sekä vahvistaa hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa. Digitalisaatio ja käyttäjälähtöisyys ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa uudistushankkeissa.

Uuden henkilöstöstrategian valmisteluun valtiovarainministeriö on kerännyt jo aiemmin tietopohjaa laajalla kyselyllä virastojen johdolle ja henkilöstölle tulevaisuudennäkymistä sekä vuosittain toteutettavalla VMBaro- työtyytyväisyyskyselyllä työkyvystä ja muutosjohtamisesta.

Back to Top