STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2016 alussa voimaan useita sosiaali-, terveys- ja vakuutusalan säädösmuutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee

Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan ja se yhtenäistetään nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustason kanssa vuoden 2016 alusta.

Muutoksia etuuksiin - hallitus korottaa takuueläkettä

Takuueläke nousee 20 eurolla ensi vuoden alusta alkaen. Takuueläkkeen tarkoituksena on turvata Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentuloa, jos hänen eläkkeensä eivät muuten riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu. Muutoksella yhtenäistetään ja selkeytetään vammaisetuusjärjestelmää.

Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,50 prosenttiyksikön korotus

Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun tulee 0,50 prosenttiyksikön korotus vuodelle 2016. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,00 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 044 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,90 prosenttia palkasta. Maksujen korottaminen johtuu työttömyyden kasvusta, joka on vähentänyt vakuutusmaksutuloja ja lisännyt työttömyyspäivärahamenoja.

Vuoden 2016 työeläkemaksut vahvistettu

Vuonna 2016 työntekijän eläkelain mukainen kesimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta. Maksu pysyy vuoden 2015 tasolla. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2016 keskimäärin 18,0 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015.

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2016 vahvistettu

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,30 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,47 prosenttia. Molemmat maksut laskivat 0,02 prosenttiyksikköä vuoden 2015 tasosta. Työantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu on 0,82 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut nousevat 0,04 prosenttiyksikköä vuodesta 2015.

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2016

Elinaikakerroin vuodelle 2016 on 0,96800. Elinaikakerroin pienentää vuonna 1954 syntyneiden vuonna 2016 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,2 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2016 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin ja luopumistukiin.

Palkkakerroin nousee - työeläkeindeksi pysyy ennallaan

Työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016 on vahvistettu. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,373. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee hieman yli 0,7 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2519. Työeläkeindeksi pysyy samana kuin vuonna 2015, joten työeläkeindeksiin sidotut etuudet eivät lainkaan nouse kuluvaan vuoteen verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi. Lakiin on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusrakenteet, kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät muutu.

Direktiivi yhdenmukaistaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus-vaatimuksia EU:ssa

Vakuutusyhtiöiden nykyiset vakavaraisuusvaatimukset korvataan Suomessa EU:n niin kutsutun Solvenssi II -direktiivin mukaisilla säännöksillä. Vakavaraisuuden mittaaminen perustuu jatkossa kokonaisvaltaiseen riskin arviointiin sekä varojen ja velkojen markkinaehtoiseen arvostamiseen. Uusi mittaustapa ottaa todellisen riskin huomioon nykyisiä menetelmiä tarkemmin. Tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden antamaa kuvaa taloudellisesta tilanteestaan.

Merimiesten eläketurva yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa

Merimiesten eläketurva vastaa jatkossa pääosin yksityisten alojen työeläkejärjestelmää. Merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä luovutaan siirtymäajan jälkeen ja eläkeikä on sen jälkeen sama kuin muilla aloilla.

Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee

Jatkossa oikeus Kelan vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen ei enää edellytä, että hakija saa myös korotettua tai ylintä vammaisetuutta. Samalla vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Oikeus kuntoutukseen voidaan ratkaista ilman vaikeavammaisen käsitettä. Kuntoutuksen myöntäminen perustuu jatkossa sairauteen tai vammaan, niihin liittyviin rajoitteisiin ja huomattaviin vaikeuksiin arjessa suoriutumisessa sekä vähintään vuoden kestävään kuntoutustarpeeseen.

Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016

Toimeentulotuen perusosa pysyy samalla tasolla vuonna 2016 kuin tänä vuonna, vaikka kansaneläkeindeksi laskee.  Perusosan määrä on myös tänä vuonna yksinasuvalla 485,50 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuen määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Ensi vuonna kansaneläkeindeksi alenee 0,4 %. Tämä alenema laskisi myös toimeentulotuen perusosaa. Jotta ensi vuonna maksettavan toimeentulotuen perusosa säilyy nykytasolla, laissa säädettyä perusosan määrää korotetaan hieman.

Sovittelupalvelujen järjestämisvastuu THL:ään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 1.1.2016 alkaen vastuussa rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun järjestämisestä. Tähän asti järjestämisvastuu on kuulunut aluehallintovirastoille. Järjestämisvastuun keskittämisellä THL:een varmistetaan yhdenmukainen käytäntö ja ohjaus, jotta kansalaiset saisivat tasalaatuiset ja yhdenvertaiset sovittelupalvelut koko maassa.  Sovittelupalveluja saa kaikkialla Suomessa ja palvelua tuottavat jatkossakin kunnat, järjestöt ja yhdistykset.

Rokotukset puutiaisaivotulehdusta vastaan jatkuvat Ahvenanmaalla osana rokotusohjelmaa

Ahvenanmaalaiset voivat saada TBE-rokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa vuoden 2020 loppuun saakka. Sosiaali- ja terveysministeriö lisäsi asiaa koskevan säännöksen rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 4. marraskuuta. Asetus tulee voimaan 1.1.2016.

Uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo äitiysneuvolassa

Isyyden tunnustaminen helpottuu vuoden 2016 alusta lähtien isyyslain uudistuksen tullessa voimaan. Selvissä tapauksissa, kuten tulevien vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Uusi yhtiö alkaa hoitaa Säteilyturvakeskuksen kansainvälisiä asiantuntijapalveluja

Säteilyturvakeskuksen (STUK) kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalvelujen hallinta siirtyy uudelle osakeyhtiölle 1.1.2016 alkaen.  Yhtiöittämisen jälkeen STUKin kansainvälisiä asiantuntijapalveluja voidaan myydä liiketaloudellisesti kannattavasti ja markkinaehtoisesti. Yhtiö pystyy virastoa paremmin vastaamaan alan kilpailuun sekä reagoimaan eri maista tulevien asiakkaiden tarpeisiin. Myös riskienhallinta paranee, kun toiminta on jatkossa markkinaehtoista eikä osa viraston toimintaa.

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy

Asbestipurkutyö edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset säilyvät pääosin ennallaan. Lupajärjestelmällä pyritään siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista aletaan pitää rekisteriä. Työsuojeluviranomainen perustaa rekisterin myös asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä.

Asbestityössä työnantajan on huolehdittava, että työntekijän altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina pienempi kuin raja-arvo 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksantunnin keskiarvona.  Asbestipurkutyötä sisältävää rakennushanketta ohjaavan ja valvovan rakennuttajan tai muun toimijan on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Asbestipurkutyöstä on ilmoitettava ennakkoon työsuojeluviranomaiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Sotainvalidien puolisoiden etuuksiin korotuksia

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 30 eurolla nykyisestä 840 eurosta 870 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa korotetaan 45 eurolla nykyisestä 1260 eurosta 1305 euroon kuntoutettavaa kohti. Ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille myönnettävä rintama-avustus säilyy ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän avustuksen määrä on 540 euroa.

Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat määräykset muuttuvat

Sosiaalihuoltolaki on uudistunut vaiheittain: kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Viimeisenä voimaan tulevat lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset vuoden 2016 alusta.

 

Back to Top