VM: Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019 

 

Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton aikataulu, rajaukset sekä sen toteutuksen keskeiset periaatteet on hyväksytty perustamishankkeen neuvotteluryhmässä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen johdolla. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa.

– Reaaliaikainen tulorekisteri luo pohjan työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle tulevaisuudessa. Tukiin liittyvä byrokratia helpottuu vuoden 2019 alusta.  Jatkossa voidaan luoda järjestelyjä, joilla lyhytaikaisetkin työt tulevat houkuttelevimmiksi. Tulorekisteriin kerättävien tietojen täysimääräinen hyödyntäminen mahdollistaa sosiaaliturvajärjestelmän isommankin uudistamisen yhdessä perustulokokeilusta saatavien kokemusten kanssa. Rekisteri helpottaa myös yritysten elämää. Yritykset voivat toimittaa yhdellä kertaa kaikki tarvittavat palkanmaksuun liittyvät tiedot rekisteriin, toteaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Hankkeen tehtävänä on luoda rekisteri, joka sisältää kansalaisten tulotiedot Verohallinnon, työeläkelaitosten, KELA:n ja muiden keskeisten tietoja käyttävien tahojen tarvitsemalla tavalla. Tulotietojen on tarkoitus siirtyä rekisteriin sähköisesti suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoja tuottavista järjestelmistä kehitteillä olevan kansallisen palveluväylän välityksellä. Rekisterin myötä yritysten hallinnollinen taakka keventyy, kun muun muassa nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua.

Tulorekisterin tavoite

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Jatkossa tiedot toimitettaisiin kattavasti keskitettyyn rekisteriin vain yhden kerran välittömästi kunkin maksutapahtuman yhteydessä. Näin rekisteristä on koko ajan saatavissa ajantasainen tieto yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista. Jatkossa kansalaisen tulotietoja tarvitsevat tahot hakevat nämä tiedot lainsäädäntöön perustuvan oikeuden nojalla suoraan tulorekisteristä. Reaaliaikainen rekisteri mahdollistaa tulevaisuudessa myös siirtymisen reaaliaikaiseen verotukseen ja sosiaaliturvaan, jos niin erikseen päätettään.

Tulorekisteriä tulevat hyödyntämään ne tahot, jotka nykyisinkin tarvitsevat kansalaisen tulotietoja, kuten Verohallinto, Kela sekä muun muassa useat etuustuloja maksavat yksityisen sektorin toimijat. Jatkossa kansalaisen ei enää tarvitse itse toimittaa tulojaan koskevia tietoja esimerkiksi Kelalle tai työttömyyskassalle, vaan tiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. Myös kansalainen itse pääsee tarkistamaan tulotietonsa rekisteristä milloin tahansa.

Rekisterin käyttöönotto tapahtuu vuonna 2019

Rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän hankkii ja sitä ylläpitää Verohallinto. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Ensimmäisessä vaiheessa tietosisältö pohjautuu niihin tietoihin, jotka ovat pääosin saatavissa palkkahallinnon nykyisistä tietojärjestelmistä pienin muutoksin. Rekisterin toteutuksen ja käyttöönoton hallittavuus varmistetaan vaiheistuksen avulla.

Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on vuosina 2020 - 2021 ryhtyä keräämään tulorekisteriin myös eläke- ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot mahdollisimman kattavasti. Myös rekisterin hyödyntäjäjoukkoa laajennetaan samassa yhteydessä.

Verohallinto tulee toimimaan rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Kansalliselle tulorekisterille luodaan hallintomalli, jossa sen keskeisten sidosryhmien tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus turvataan.

Hankkeeseen osallistuvat valtiovarainministeriön lisäksi:

Sosiaali- ja terveysministeriö,  Työ- ja elinkeinoministeriö, Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto, Finanssialan keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Taloushallintoliitto, Työeläkevakuuttajat TELA, Eläketurvakeskus Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Kuntaliitto,  Kuntatyönantajat,  Helsingin Kaupunki

Lisätietoja:

Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 046 923 3634 Hankepäällikkö Arto Leinonen, puh. 040 769 1149 Ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Markus Sovala, puh. 040 761 2723

Back to Top