Kelan tutkimus sairaanhoitokorvauksista tuloryhmittäin. Kenelle korvauksia maksetaan ja kuinka paljon?

Kelan sairaanhoitokorvauksia maksetaan enemmän pienituloisille kuin suurituloisille, mikä johtuu pienituloisten suurista lääke- ja matkakorvauksista. Yksityisen sairaanhoidon korvauksista valtaosa menee kuitenkin suurituloisille.

Kelan tutkimuksen mukaan sairaanhoitokorvauksia maksettiin 420 euroa jokaista 25 vuotta täyttänyttä suomalaista kohden vuonna 2011. Eniten korvauksia maksettiin lääkkeistä, joiden vuosikorvaukset olivat suuria erityisesti pienituloisilla. Pienituloisissa ryhmissä myös matkakorvaukset olivat merkittäviä. Sen sijaan lääkärinpalkkioista, hammashoidosta sekä tutkimuksesta ja hoidosta maksetut korvaukset kohdistuivat vahvasti suurituloisille.

Pienituloiset maksoivat lääkkeistä ja matkoista vuoden aikana myös keskimääräistä enemmän omavastuita eli Kela-korvausten jälkeen itse maksettavaksi jääviä kustannuksia. Suurituloiset maksoivat kuitenkin omavastuita yhteensä yksityislääkärin palkkioista, yksityisestä hammashoidosta sekä yksityisestä tutkimuksesta ja hoidosta enemmän kuin pienituloiset maksoivat yhteensä lääkkeistä ja matkoista. Tästä syystä suurituloisimpaan viidennekseen kuuluvat maksoivat kaikkien sairaanhoitokorvausten perusteena olevista kustannuksista yhteensä eniten omavastuita tarkasteluvuoden aikana.

Sairaanhoitokorvauksia sai vuoden 2011 aikana 85 prosenttia 25 vuotta täyttäneestä väestöstä. Lääkekorvauksia saaneiden osuus oli suuri kaikissa tuloryhmissä. Matkakorvauksia saivat selvästi useammat pieni- kuin suurituloiset. Yksityisen sairaanhoidon korvauksia sai sitä suurempi osuus, mitä suurituloisemmasta väestöryhmästä oli kyse. Kaikkia sairaanhoitokorvauksia yhteensä tarkasteltaessa tuloryhmien väliset erot korvauksia saaneiden osuuksissa olivat melko pieniä, koska eri etuuslajeissa yhteys tuloihin oli erisuuntainen. Pienituloisimpien ryhmässä korvausta saaneita oli kuitenkin jonkin verran vähemmän kuin muissa tuloryhmissä.

Kelan tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa systemaattisesti kaikkien sairaanhoitokorvausten saamista ja korvauskustannusten jakautumista tulojen mukaan. Sairaanhoitokorvauksia eli Kela-korvauksia maksetaan lääkkeistä, sairaanhoitoon liittyvistä matkoista, yksityislääkärin palkkioista, yksityisestä hammashoidosta sekä yksityisestä tutkimuksesta ja hoidosta. Tutkimuksessa käytettiin rekisteriaineistoa, jossa yhdistettiin rekisteritietoja Kelan sairaanhoitokorvauksista, väestötietoja sekä verottajan tulotietoja vuodelta 2011. Tulojen yhteyttä Kela-korvausten saamiseen tarkasteltiin tuloviidenneksittäin 25 vuotta täyttäneessä aikuisväestössä.

 

 

Back to Top