Yhdistyksen lausunto hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57b§:n muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Vakuutuskassat ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57 b §:n muuttamisesta. Esitys koskee sairausvakuutuslain muuttamista lääkekorvausjärjestelmän osalta. Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön 45 euron vuotuinen alkuomavastuu, jonka täyttymisen jälkeen korvattavista lääkeostoista voisi saada sairasvakuutuslain mukaista korvausta. Lisäksi ehdotetaan korotettavaksi lääkkeen peruskorvaustasoa 40 prosenttiin.   

Vakuutuskassat ry tiedostaa tarpeen kehittää lääkekorvausjärjestelmää ja pitää kehittämistä oikean suuntaisena. Sairausvakuutuksen hyötyjen painottuminen jatkossa nykyistä enemmän useita tai kalliita peruskorvattavia lääkkeitä käyttäviin on oikeudenmukainen tavoite. Ehdotetun vuotuisen alkuomavastuun rajaaminen yli 18-vuotiaisiin on kannatettavaa. Pieni vuotuinen alkuomavastuu yli 18-vuotiaille on kohtuullinen, mutta kustannusten siirtäminen lääkkeiden käyttäjille ei kuitenkaan voi olla jatkuvasti käytetty keino valtiontalouden tasapainottamiseen, eikä omavastuuosuutta tulisi jatkossa kasvattaa yli ehdotetun 45 euron.

Ehdotetun alkuomavastuun käyttöönotto aiheuttaa toimeentulo-ongelmia kaikkein pienituloisimmille. Sairauskassojen jäsenistössä on pienituloisia palkansaajia ja eläkeläisiä, joille 45 euron alkuomavastuun maksaminen aiheuttaa vaikeuksia ja johtaa pahimmillaan lääkkeiden ostamatta jättämiseen. Sairauskassoilla ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta rahoittaa alkuomavastuuta vaan kustannus siirtyisi kokonaan jäsenten maksettavaksi. Mikäli kassat osallistuvat alkuomavastuun maksamiseen, lisää tämä paineita nostaa kassan jäseniltä ja osakkailta kerättäviä maksuja.

Vakuutuskassat ry on huolissaan järjestelmän monimutkaistumisesta. Erityisesti työpaikkakassoina toimiville sairauskassoille ehdotetut muutokset vaatisivat tietojärjestelmämuutoksia ja lisäisivät työtä. Näistä muutoksista syntyvät kustannukset kuormittaisivat kassojen taloutta ja heikentäisivät jäsenten saamaa hyötyä kassasta. Lääkekorvauksia maksetaan kassoista runsaasti ja erityisesti apteekkien kanssa tehtävä yhteistyö vaatisi kassoissa uudelleenjärjestelyjä.  

Sairauskassojen merkitys hyvinvoinnille on merkittävä ja niiden yli 150 000 jäsentä ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja etuuksiin. Myös työnantajat kokevat sairauskassan kanssa tehtävän yhteistyön arvokkaana ja työyhteisön kannalta merkityksellisenä. Kassan palvelujen johdosta sairauspoissaolot vähenevät ja henkilöstö voi hyvin, kun tarvittava hoito saadaan nopeasti. Sairauskassan jäsenyys lisää merkittävästi työhyvinvointia ja kiinnostusta oman hyvinvoinnin edistämiseen myös työuran jälkeen. Kassojen toiminta rahoitetaan pääosin jäseniltä kerättävillä vakuutusmaksuilla. Tyytyväisyys ja sitoutuminen kassaan heikkenevät, mikäli vakuutusmaksuihin kohdistuu korotuspaineita muista kuin kassan päätöksistä johtuvista syistä. Vakuutuskassat ry toivoo, että sairauskassojen toimintaan ei kohdistuisi mittavia muutospaineita lääkekorvausjärjestelmän kehittämisen johdosta.

 

Vakuutuskassat ry

                

Lisätietoja:      

hallituksen puheenjohtaja Erkki Moisio p. 040 516 9804, erkki.moisio(at)agcocorp.com 

toiminnanjohtaja Katri Ignatius p. 050 563 3365, katri.ignatius(at)vakuutuskassat.fi

Back to Top