TEM: Työpaikoilla kiinnitettävä enemmän huomiota työhönpaluuseen perhevapaan jälkeen

 

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä: Työpaikoilla kiinnitettävä enemmän huomiota työhönpaluuseen perhevapaan jälkeen

 

Lainsäädäntö takaa, että työntekijä voi palata vanhaan työhönsä perhevapaan jälkeen. Työhönpaluu voi olla haastava tilanne sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Ennakointi ja suunnittelu edistävät sujuvaa työhönpaluuta. Näin toteaa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä, joka luovutti ministeriölle loppuraporttinsa 14.5.2014.

 

Työryhmä on kartoittanut, miten lainsäädäntö turvaa perhevapaalta palaavien aseman. Työsopimuslain irtisanomissuojaa ja työhönpaluuta koskevat säännökset sekä tasa-arvolain syrjinnän kieltävät säännökset turvaavat työntekijän oikeuden palata työhön ja syrjimättömään kohteluun perhevapaan jälkeen. Työryhmä ei esitä perhevapaalta palaavan asemaa koskevia lakimuutoksia.   

 

- Lakisääteiset velvoitteet tulisi nähdä työkaluina, jotka tukevat työpaikkojen arkea kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla, työministeri Lauri Ihalainen painottaa.

 

Tasa-arvolaissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä ja työntekijän asettaminen epäedullisempaan asemaan raskauden, synnytyksen tai vanhemmuuden perusteella. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijän oikeus palata vanhaan työhön toteutuu. Jos vanhat tehtävät ovat muuttuneet, työnantajan on lain mukaan tarjottava lähtökohtaisesti aiempaa työtä vastaavaa työtä.

 

Lisäksi työhön palaavaa suojaa työnantajan velvollisuus osoittaa, ettei se kohtele työntekijöitään syrjivästi raskauden tai perhevapaan vuoksi. Työnantaja voi joutua syrjivän kohtelun vuoksi vahingonkorvausvelvolliseksi ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

 

Työhönpaluun ennakointi tärkeää

 

Työryhmä painottaa, että työpaikan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota keinoihin, joilla työntekijät voivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on laadittava kyseinen suunnitelma.

 

Työnantajalla on myös velvollisuus edistää tasa-arvon toteutumista työpaikalla. Tasa-arvolain mukaisessa työpaikan tasa-arvosuunnitelmassa tulisi huomioida paremmin perhevapaita käyttävät ja perhevapaalta työhön palaavat.

 

Työryhmä katsoo, että erityisesti perehdyttäminen ja työpaikkojen hyvät käytännöt edistävät sujuvaa työhönpaluuta. Työryhmä pitää tärkeänä, että tutkimusten ja tilastojen avulla seurataan perhevapaiden käyttöä ja työhönpaluuta.

 

- Työpaikkojen tasapuoliset ja läpinäkyvät, työhönpaluuta tukevat käytännöt hyödyttävät sekä työntekijöitä että työnantajia. Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat marraskuussa 2013 suosituksen työ- ja perhe-elämän tasapainoa edistäviksi käytännöiksi työpaikkojen arkeen. Ne esittivät muun muassa, että on tärkeää tukea perhevapaita käyttävien sitoutumista työhön ja parantaa vuorovaikutusta työpaikan ja perhevapaita käyttävän työntekijän välillä, työministeri Ihalainen sanoo.

 

Työryhmä kannustaa isiä lisäämään perhevapaiden käyttöä. Perhevapaita koskevat säännökset ovat sukupuolineutraaleja. Tällä hetkellä niillä on kuitenkin enemmän vaikutusta naisten työmarkkina-asemaan, koska perhevapaiden käyttäjistä suurin osa on äitejä.

 

Yhden lapsen osalta kotona ollaan keskimäärin siihen asti, kunnes lapsi täyttää puolitoista vuotta. Pisimpään kotona ovat ne, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai työpaikkaa ennen lasten hankkimista. Aikaisemmin työhön palaavat ne, joilla on koulutusta, työkokemusta ja työpaikka, johon palata. Perhevapaalla on vuosittain noin 46 600 alle 3-vuotiaiden lasten äitiä, joilla on työpaikka, johon palata.

 

Työryhmässä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Selvitys perustuu hallitusohjelmaan. Selvitykseen sisältyy työntekijäjärjestöjen eriävä mielipide, jonka mukaan lainsäädäntöä tulee muuttaa perhevapaalta palaavan aseman turvaamiseksi. Työryhmän muistio on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa 

 

http://www.tem.fi/julkaisut

 

 

 

 

Back to Top