Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousevat 10 prosenttia

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin tulee 10 prosentin korotus vuoden 2024 alusta lähtien. Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksi on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia, joten asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan saman verran.

Asiakasmaksuihin ei tehdä tänä vuonna indeksikorotusten lisäksi muita korotuksia. Hallitusohjelmaan perustuvat asiakasmaksujen lisäkorotukset valmistellaan myöhemmin.

Esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu voi olla jatkossa enintään 23 euroa ja poliklinikkamaksu enintään 46 euroa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä enintään 54,60 euroa hoitopäivältä.

Lue lisää STM:n sivuilta: Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

 

Kestävyysraportointi ja vakuutuskassat

 

 

Talousvaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 20/2023). Esitys liittyy yritysten kestävyysraportointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2022/2464 (kestävyysraportointidirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon.

Kestävyysraportointivelvoitetta ei tulla soveltamaan lisäeläkkeisiin tai vakuutuskassatoimintaan. 

Lisäeläkesäätiöt ja -kassat sekä vakuutuskassat

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien ohella raportointivelvoitteet ehdotetaan ulotettavaksi sellaisiin eläkesäätiöihin ja -kassoihin, jotka ovat kirjanpitolain 1 luvun 4 c §:n tarkoittamalla tavalla suurikokoisia. Lisäksi velvoitteet ehdotetaan kohdistettavaksi Merimieseläkekassaan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen niiden sijoitustoiminnan osalta, sillä kestävyysseikat ovat näissä eläkelaitoksissa merkityksellisiä erityisesti sijoitustoiminnalle. Kuten edellä on todettu, julkisten tiedonantovelvoitteiden sääntely on perinteisesti toteutettu neutraliteettiperiaatteen mukaisesti. Näin ollen hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kestävyysraportointivelvoitteet koskevat myös muita eläkelaitoksia kuin työeläkevakuutusyhtiöitä. Tältä osin kyse on soveltamisalan kansallisesta laajennuksesta.

Valiokunta toteaa tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi, että raportointivelvoitteita ei sovelleta lisäeläkkeisiin tai vakuutuskassatoimintaan. Kirjanpitolakiin ehdotetun 7 luvun 1 §:n mukaan kestävyysraportointi soveltuu eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun eläkesäätiöön ja eläkekassaan. Lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 1 luvun 10 §:n mukaan lisäeläkelaitokseen ja vakuutuskassalain 1 luvun 2 §:n mukaan vakuutuskassaan ei sovelleta eläkesäätiö- ja eläkekassalain 1 luvun 1 §:ää. Näin ollen kirjanpitolain 7 luvun 1 § jättää lisäeläkesäätiöt ja -kassat sekä vakuutuskassat kestävyysraportointia koskevan sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle. Eläkesäätiöitä ja -kassoja koskevan lain uudet kestävyysraportointia koskevat säännökset on muotoiltu niin, että ne soveltuvat vain, jos eläkelaitoksella on kirjanpitolain 7 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus laatia kestävyysraportti.

Koko mietintö on luettavissa täältä: Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2023 vp

 

Marraskuun jäsentiedote on luettavissa jäsensivuilla.

Hallitus nostaa Kela-korvauksia 1.1.2024

 

Vakuutuskassat ry:n toiminnanjohtaja vaihtuu 1.9.2023

STM: Kiireettömään hoitoon on päästävä nykyistä nopeammin 1.9.2023 alkaen

STM: STM:n ministerit nimetty - työt jakautuvat kolmelle ministerille

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 25.5.2023

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2023: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvänä - toimintaympäristön riskit edelleen korkeat

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta säädetään jatkossa yhdessä laissa

STM: Laki potilas- ja sosiaalivastaavien toiminnasta voimaan alkuvuodesta 2024

STM: Laki sääntelemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä

Kela: Kela julkaisi vuoden 2023 etuusesitteet

STM: Muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuudet avoimeen rekisteriin

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana -  valvonnassa keskitytään epävarman toimintaympäristön riskeihin 2023

 

Finanssivalvonta: Puhelinkorvauspäätökset kuluttajien vapaaehtoisissa vahinkovakuutuksissa

STM: Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto käyttöön 2024 - 2026

STM: Työnantajan työturvallisuusvelvoitetta tarkennetaan

STM: Selvitys apteekkijärjestelmän kehittämisestä julkaistu

STM: Sosiaaliturvakomitean välimietintö on hyväksytty ja julkaistaan 16.3.2023

Oikeusministeriö: Yhdistysten sääntely kevenee

STM: Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee kahteen viikkoon syyskuussa 2023 

Vakuutuskassat ry hakee toiminnanjohtajaa

Kela: Lääkekorvausten vuosiomavastuu 2023

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi annettava ensimmäinen säädöspaketti voimaan 1.1.2023

STM: Koronarokottamisen ja -testien korvattavuutta jatketaan kesäkuun 2023 loppuun

STM: Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten muutokset voimaan 1.1.2023

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2022: Toimintaympäristön synkentyneet näkymät korostavat vakavaraisuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan merkitystä

STM: Sairausvakuutusmaksut vahvistettu vuodelle 2023

STM: Hallitus esittää vanhuspalveluiden henkilöstön henkilöstömitoituksen porrastamista

STM: Koronarokottamisen ja -testien korvattavuutta esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2023 loppuun

STM: TYöttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä pysyy samalla tasolla vuonna 2023

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2023

STM: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2023 vahvistettu

STM: Hallituksen esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamisesta eduskuntaan

STM: Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus vuodelle 2023

STM: Hallitus esittää sairausvakuutuslain muuttamista yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten osalta 

Oikeusministeriö: Yhdistyksiä koskevaa sääntelyä uudistetaan kansalaistoiminnan edistämiseksi

STM: Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 henkilöstömitoituksen voimaantulon valmistelu 

STM: Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa lausunnolla  

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on vahva toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta

OM: Oikeudellisten aineistojen Finlex-tietopankki uudistetaan 

VM: Digitaalinen henkilötodistus käyttöön ensi vuonna ( hallituksen esitys) 

STM: Sosiaaliturvakomiteassa päädytty selvittämään yhtä perusturvaetuutta

Kela: Perhevapaauudistus voimaan 1.8.2022 alkaen

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2023

STM: Veli-Mikko Niemestä sosiaali- ja terveysministeriön uusi kansliapäällikkö 

STM: Sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen indeksikorotus vuodelle 2022

Oikeusministeriö: Yhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille pysyvä mahdollisuus etäkokousten järjestämiseen

STM: Asetus koronatestauksen korvaustaksasta

STM: Hallituksen esitys Genomikeskuksen perustamisesta eduskuntaan

STM: EU:n koronatodistusten myöntämistä jatketaan 30.6.2023 saakka 

STM: Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 2022 loppuun 

STM: Esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi lausunnolle

STM: Hallituksen esitys Kela-korvausten säästöistä lausunnolle 

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2022: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus yhä tärkeämpää

STM: Hallitus esittää sairausvakuutuksesta korvattaviin matkakustannuksiin korotuksia

 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 3.5.2022

STM: Koronaan liittyviä sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetetään jatkettavaksi 2022 loppuun asti.

STM: Hallitus esittää seitsemän päivän hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon

STM: Hallitus esittää sosiaalietuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022

Kela: Korona väritti Kelan vuotta 2021 - Etuusmenot kasvoivat 1,5 prosenttia

Oikeusministeriö: Työryhmä ehdottaa uudistuksia oikeudenkäyntikuluriskin pienentämiseksi

Oikeusministeriö: Kaikille yhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille mahdollisuus etäkokousten järjestämiseen

Kela: Kela julkaisi ensimmäiset vuoden 2022 selkoesitteet

STM: Linjaus monikanavarahoituksen tiekartasta 

STM: Kelan parlamentaarisen työryhmän loppuraportti valmistunut

Kela: Kanta-palveluiden käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Omakannassa yli 42 miljoonaa käyntiä

STM: Kansallinen lääkekehityskeskus Oy on perustettu. Syöpakeskukselle 2,85 miljoonan euron valtionavustus

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle

STM: Lisää terveydenhuollon ammattiryhmiä mukaan koronarokotuksiin, jatkossa rokotuksia tarjotaan 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

STM: Hallitus esittää koronavirusrokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotettavaksi työterveydenhuollossa

STM: Lääkelain muutokset voimaan 1.4.2022

 

Laki lääkelain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2022. Eräitä asioita koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen. Lääkelakiin tehdään lisäksi eräitä EU-oikeuden edellyttämiä muutoksia. 

Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn muutokset mahdollistavat hintakilpailun 

Itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntihinta on jatkossa enintään lääketaksan mukainen vähittäismyyntihinta ja vähintään lääkkeen valtakunnallisesti käytössä oleva tukkuhinta. Hinnan on oltava sama apteekin kaikissa toimipisteissä ja verkkopalvelussa. Muutoksen johdosta syntyvän hintakilpailun myötä potilaat voivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin. 

Alennukset eivät koske lisäneuvontaa vaativia itsehoitolääkkeitä. Hintakilpailun piirissä olevia itsehoitolääkkeitä on myös mahdollista jälkikäteen rajoittaa, mikäli valtakunnallisesti yhtenäinen hinta on perusteltu lääkkeen käytön edellyttämän lääkeneuvonnan, lääkkeen mahdollisten haittavaikutusten tai kansanterveyden kannalta. 

Apteekkisääntelyyn muutoksia 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta laajennetaan.

Apteekkeja ja sivuapteekkeja voidaan jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen. Tarkoituksena on varmistaa terveydenhuollon yksiköistä kotiutuvien potilaiden lääkehuollon katkeamattomuus.

Lääkelakiin lisätään säädös apteekkien noutolokerikoista. Lisäksi lakiin tehdään muun muassa eräitä sivuapteekkeja ja apteekin verkkopalvelutoimintaa selkeyttäviä säännösmuutoksia. Apteekkarin vaihdostilanteista säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 

Rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten sosiaalihuollon asumispalveluyksiköihin

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköllä on jatkossa oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten viranomaisten myöntämän luvan tai kunnan ilmoituksen turvin. 

 

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.09.21

Kela: Kelan etuusmenot kasvoivat koronavuonna miljardilla eurolla  

STM: Hallitus suosittelee etätyötä leviämisalueille toistaiseki

STM: Koronavirustutkimuksen Kela-korvaus myös jatkossa 100 euroa

STM: Uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahakaudelle - tavoitteena tukea työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista

STM: Valtion kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustaminen hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 

STM: Muutoksia hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen

STM: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut 

STM: Koronarokottamisten ja -testausten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia jatketaan 30.6.2022 asti 

STM: Vuoden 2022 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Eduskunta hyväksyi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksen

STM: Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä lausuntokierrokselle 

STM: Työeläkevakuutusmaksu vuodelle 2022 vahvistettu

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät ja tulorajat nousevat hieman vuonna 2022

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2022

STM, THL ja Kela: EU:n koronatodistus nyt henkilöille, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet yhden rokotuksen

THL: Riskiryhmien maksuttomat influensssarokotukset ovat alkaneet 

STM: Uusi sanasto määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 2,1 %. 

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

STM: Koronarokottamisten ja -testausten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia esitetään jatkettavaksi

STM: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelemaan parlamentaarinen työryhmä  

Fiva: Suomen finanssisektori vakavarainen - talous elpyy mutta riskit ovat edelleen koholla

STM: Koronapassia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle syyskuun puolivälissä

STM: Koronakriisin hallintaan uusittu toimintasuunnitelma

STM: Apteekkipalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta parannetaan

STM: Koronapassin valmistelu etenee - lainsäädäntöä valmisteleva ryhmä asetettu

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2022

OM: Oikeusministeriön ehdotus valtion valtion talousarvioon 2022 

STM: Syöpäseulontoja laajennetaan

STM: EU:n koronatestitodistus ja sairastetun koronavirustaudin todistus Omakantaan 14.7

STM: Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa

STM: Apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta parannetaan - hallituksen esitys eduskuntaan 

STM, THL ja Kela: EU:n koronatodistus nyt saatavilla Omakannasta

STM: STM on antanut ohjauskirjeen koronatodistusten antamisesta terveydenhuollossa 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 27.5 ja 10.6.2021

STM: Ministeriöt puoltavat etätyösuosituksen jatkamista kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla kesän yli 

STM, THL ja Kela: EU:n koronarokotustodistus käyttöön Suomessa 22.6

STM: Sote-uudistus eduskuntakäsittelyyn

Fiva: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2021: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla 

 

STM: Tartustatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun 

STM: Koronatodistukset Omakannasta

Kela: Kelan vuosi 2020

STM, THL ja Kela: Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin Omakannassa vaiheittain

OM: Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat myöhentää kevätkokouksiaan

Kela: Kelan englannin-, venäjän- ja vironkieliset etuusesitteet on julkaistu

STM: Puoliväliriihen päätökset edistävät hyvinvointia ja tukevat toipumista koronakriisista

STM, THL ja Kela: Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoa  

STM: Hallituksen esitys perhe-eläkkeiden uudistamisesta eduskuntaan

Oikeusministeriö: Osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää kevätkokouksiaan

Kela: Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluiden korvaamista laajennetaan 

STM: Rokotusjärjestystä täsmennetään - muutoksia myös rokotusten amtamisoikeuteen

STM:Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen

STM: Koronarokottamisten korvaamista laajennetaan työterveyshuollossa - myös matkakustannukset korvataan

Fiva: Suomen finanssisektori säilyi vakavaraisena vuonna 2020 

STM, THL ja Kela Suomen koronarokotustodistus tehdään EU-mallin mukaiseksi

STM: Kolumni: Tilannekuva selkiytymässä sosiaaliturvan rakenteellisista ongelmista 

STM,THL,Kela: Sähköiseen koronarokotustodistukseen tulevia tietoja täsmennetty

STM: Tartuntatautilain muutos on vahvistettu 

STM: Hallitus esittää koronarokottamisten korvaamisen laajentamista työterveyshuollossa

STM: Suomessa valmistellaan sähköistä rokotustodistusta koronarokotteen saaneille 

STM: Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä 

STM: Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2021 on vahvistettu

Kela: Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun koronavuonna 2020 

FINE: Asiakkaan tunnistaminen, huijaukset ja korona näkyivät yhteydenotoissa FINEen

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan suositus luottolaitosten voitonjaosta

STM: Asiakasmaksulaki uudistuu -  lakimuutokset voimaan 1.7.2021

Kela: Muutoksia Kela etuuksiin vuonna 2021

Finanssivalvonta: Uusi toimenpidehinnasto voimaan 1.1.2021

STM: Koronavirustutkimuksen Kela-korvaus nousee 100 euroon

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Valtiontakuu Covid-19 -rokotteiden vakuuttamiseksi

STM: Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamista

STM: Lakimuutos koronavirustutkimuksen Kela-korvauksen taksan sääntelyyn

STM: Tartuntalain muutos eduskuntaan

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2020

STM: Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lainsäädäntö etenee eduskuntaan

STM: Koronaepidemia vaikeutuu - tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi

STM: Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan 0,32 prosenttiyksiköllä  

STM: Monikanavarahoituksen purkamisen valmisteluryhmät asetettu 

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan vuoden 2020 valvontamaksu 

STM: Vuoden 2021 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu

STM: Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisylle nollavisio 

STM: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 vahvistettu

STM: Hallitus esittää koronatestauksen Kela-korvauksen korottamista 

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2021

STM: Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi

STM: Apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta parannetaan -lakiesitys lausunnolle

STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2021 

STM: Hallitus on tehnyt muutoksia sote-uudistuksen lakiluonnokseen lausuntokierroksen perusteella

OM: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös jatkossa

STM: Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020

STM: Sote-uudistuksen lausuntokierroksella jätettiin 773 lausuntoa 

OM: Riita-asioiden oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet

STM: Perhe-eläketurvaa uudistetaan - hallituksen esitys lausunnolle 

STM: Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien selvittämisen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta 

STM: Asiakasmaksulain uudistus eduskuntaan - lisää maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluja

Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana

OM: Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin esitetään jatkoa

STM: Koronatestausvalmiuden kansallinen koordinaatioryhmä aloittaa työnsä

STM: Suomi mukaan EU:n yhteiseen rokotehankintaan

STM ja THL: Uusien koronavirustarjuntojen määrä Suomessa edelleen kohtalaisen pieni. Päivittäiset testausmäärät kasvaneet.

STM: Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan

STM, THL: Koronavirustartuntojen määrä on selvästi noussut uudella seurantajaksolla 

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2021 

STM: Sote-maakuntakierros vierailee 22 alueella elo-syyskuussa

STM: Muutoksia lääkelainsäädäntöön: tavoitteena parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä

Huoltajien mahdollisuutta asioida sähköisesti alaikäisen puolesta laajennetaan 

Vakuutuskassat ry:n yhdistyskokous 27.5 ja 10.6.2021

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset lausunnolle

THL: Terveyskeskusten kiireettömän sairaanhoidon vastaanottokäynnit puolittuivat kevään aikana

THL: Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, mutta toisi helpostusta alkuvuoden maksutaakkaan 

STM: Sosiaaliturvan ongelmista muodostuu neljä kokonaisuutta

STM: Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat 

STM & THL: Koronavirusepidemia on jonkin verran hidastunut kahdessa viikossa

STM: STM:n hallinnonalalle esitetyt määrärahat lisätalousarvioon

STM: Muutoksia koronavirusepidemian vuoksi asetettuihin rajoituksiin 1.6 alkaen

Fiva: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020

Kela: Kelan vuosi 2019

STM: Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä 

STM: Valtioneuvoston päätös koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

STM: STM ohjeistaa aluehallintoviranomaisia päättämään koulutilojen avaamisesta ja yleisötilaisuuksien rajoituksista   

STM: Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Kela: Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksesta ja vasta-ainetesteistä saa Kela-korvauksen

Kela: Koronavirusepidemian vaikutukset työterveyshuollon korvaamiseen

STM ja THL: Epidemia on hidastunut voimakkaasti Suomessa

Back to Top